top of page

Kazališna grupa de facto:

BOLI KOLO

Inspirirano dramskim tekstom Dimitrija Kokanova

 

Koreografija: Petra Hrašćanec

 

Dramaturgija: Saša Božić

 

Plešu: Ema Crnić, Una Štalcar-Furač, Damir Klemenić, Šimun Stankov

 

Scena i kostimi: Tina Gverović

 

Svjetlo: Saša Fistrić

 

Glazba: Nenad Sinkauz 

 

Producenti: Ivan Mrđen i Mario Gigović

 

Produkcija: kazališna grupa de facto

 

Projekt je podržan sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske

 

Kako i na koji način prepoznajemo kolovođu, kako danas vježbati zajednicu, je li tradicija samo neodgonetljiva okamina, što je naše naslijeđe, neka su od pitanja koje postavlja nova plesna predstava Petre Hrašćanec i Saše Božića: Boli kolo. Koreografija za predstavu nastala je kao produkt istraživanja folklorne i tradicijske građe, praćenjem obrazaca ritualnih modela ponašanja u suvremenom društvu.

 

Kako se ljudska zajednica razvijala tijekom povijesti, tako su se s koljena na koljeno prenosili običaji vezani uz svakodnevni život, godišnja događanja, ali i osnovne djelatnosti koje su autohtonom stanovništvu omogućile opstanak, preživljavanje i postupni napredak. Tradicijski običaji prenošeni iz generacije u generaciju postupno postaju uzorak ponašanja, življenja i djelovanja, ali i sastavni dio kulturnoga identiteta pojedine lokalne ili šire zajednice. U današnje vrijeme kad su procesi urbanizacije i industrijalizacije ubrzali životne ritmove i bitno utjecali na nestajanje starijih slojeva tradicionalne kulture, gotovo više nije moguće pronaći trag tradicionalnih slojeva kulture, izvan sigurnih formata izvedbe folklora. Koreografski materijal razvijan je na principu dekonstrukcije i uslojavanja tradicijski prepoznatljivih motiva folklora, istražujući pri tom načine na koji ti prepoznatljivi motivi upošljavaju uobičajene obrasce plesanja zajedno unutar neke izvedbe. Današnja folklorna izvedba uvijek je mišljena za publiku; Boli kolo folklor paradoksalno suprostavlja suvremenom plesu (načinom izvedbe) ali ga i vraća u njegovo izvorno polje: djelovanje u zajednici. Ritualni obrasci, zazivanja plodnosti, jednostavna udvaranja plutaju u bizarnom pokušaju ponovnog vježbanja zajedništva. 

de facto Theatre Company:

ACHING WHEEL

Inspired by the theatre script by Dimitrije Kokanov

 

Choreography: Petra Hrašćanec

 

Dramaturgy: Saša Božić

 

Dancers: Ema Crnić, Una Štalcar-Furač, Damir Klemenić, Šimun Stankov

 

Stage and costume design: Tina Gverović

 

Lighting: Saša Fistrić

 

Music: Nenad Sinkauz  

 

Producers: Ivan Mrđen and Mario Gigović

 

Produced by: de facto Theatre Company

 

The project if funded by the Croatian Ministry of Culture. 

 

How and in what way do we recognize the leadringer, how do we exercise a community, is tradition only an undecipherable fossil, what is our heritage – those are some of the questions raised by the new dance performance by Petra Hrašćanec and Saša Božić titled Aching Wheel. The choreography emerged as the product of researching folk and traditional heritage and tracing back different patterns of ritual behavioural models found in our contemporary society. 

 

As the human community had been developing throughout history, customs related to everyday life, annual events or basic activities ensuring survival and gradual progress were passed from one generation to another. Those traditional customs passed from one generation to another have gradually turned into behavioural patterns and ways of living and acting but they also make an integral part of cultural identity of a particular local or broader community. Nowadays, when urbanisation and industrialisation processes have accelerated up the rhythm of life and made a significant impact on disappearance of older layers of traditional culture, outside of fixed formats of folklore performance. Choreographic material was developed on the principle of deconstruction and insertion of traditionally recognizable folklore motifs at the same time examining different ways such recognizable motifs activate common dance patterns combined within a performance. Present day folklore performances are always created for the audience; paradoxically, Aching Wheeljuxtaposes folklore and contemporary dance (in the performing manner) but it also takes it back to its original field: an activity on the community level. Ritual patterns, fertility invocations, and simple courting float in a bizarre attempt to exercise togetherness again. 

bottom of page