top of page

Emanat & Matija Ferlin:

Staging a play:

STAKLENA MENAŽERIJA

 

Koncept i režija: Matija Ferlin

 

Izvedba i koreografija: Loup Abramovici, Anja Bornšek, Maja Delak, Matija Ferlin, Žigan Krajnčan

 

Dramaturgija: Goran Ferčec

 

Scenografija: Mauricio Ferlin

 

Glazba: Luka Prinčič

 

Kostimografija: Matija Ferlin

 

Šminka i frizura: TInka Pobalinka

 

Oblikovanje svjetla i tehnika: Saša Fistrić

 

Dizajn: Tina Ivezić

 

Fotografija: Nada Žgank

 

Prijevod: Katja Kosi

 

Urednica za slovenski jezik: Melita Silič

 

Urednica za engleski jezik: Ame Henderson

 

Administracija: Nina Janež

 

Izvršni producent: Sabina Potočki

 

Produkcija: Emanat

 

Koprodukcija: Matija Ferlin

 

Partneri: Bunker, Ljubljana / Stara elektrarna – Elektro Ljubljana, Mediteranski plesni centar - Svetvičenat, Hrvatska, Predškolska ustanova i osnovna škola Ljubljana

Uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Slovenije i Grada Ljubljane 

 

U svom novom ostvarenju, Staging a Play: Staklena menažerija, Matija Ferlin nastavlja istraživati međuprostor između apstraktnog tijela koje pleše i kazališnih konvencija. Ferlin i njegova skupina plesača i plesačica zadali su si gotovo nemogući zadatak: ponovno izumiti kazalište korištenjem potencijala tijela u suprotnosti s tekstom. Prostor tako postaje mjesto napetosti u kojemu se preispituju kazališne konvencije i otkrivaju nove imaginacije. 

“Prošle sam se godine, dok sam surađivao na predstavi Franza Grillparzera kao koreograf i savjetnik za pokret, uhvatio u misli: tekst čitamo i tekst izgovaramo. Mora li se u radu na predstavi zapisana riječ uvijek izvoditi tako da se izgovara? Može li tijelo pronaći neki drugi mehanizam za artikulaciju govornog? Može li sekundarni instrument konvencionalnog kazališta postati primarni? Trebao bih u predstavu uvesti nekoliko plesača i to istražiti.”

Matija Ferlin

 

Predstava se bazira na dramskom tekstu Tennesseeja Williamsa, Staklena menažerija. Predstava je nastala u suradnji s University of the South, Sewanee, Tennessee, SAD

Emanat & Matija Ferlin:

Staging a play:

GLASS MANAGERIE

 

Concept and direction: Matija Ferlin

 

Performance and choreography: Loup Abramovici, Anja Bornšek, Maja Delak, Matija Ferlin, Žigan Krajnčan

 

Dramaturgy: Goran Ferčec

 

Set design: Mauricio Ferlin

 

Music: Luka Prinčič

 

Costumes: Matija Ferlin

 

Make-up and Hair styling: TInka Pobalinka

 

Lighting and technical direction: Saša Fistrić

 

Design: Tina Ivezić

 

Photography: Nada Žgank

 

Translations: Katja Kosi

 

Slovene language editing: Melita Silič

 

English language editing: Ame Henderson

 

Administration: Nina Janež

 

Executive producer: Sabina Potočki

 

Production: Emanat

 

Co-production: Matija Ferlin

 

Partners: Bunker, Ljubljana / The Old Power Station – Elektro Ljubljana, Mediterranean Dance Center - San Vincenti, Croatia, Pre-School Education and Grammar School Ljubljana

 

Financial support: Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana

 

 

In his new creation Staging a Play: The Glass Menagerie, Matija Ferlin continues to mine the interzone between the abstracted dancing body and the conventions of the theatrical. Ferlin and his group of four dancers navigate a near impossible task where the theatre is reinvented anew through the potential of the body versus text. Space will provide the ground for the tensions between questioning theatrical conventions and the unfolding of new imaginations.

 

“Last year, while working on Franz Grillparzer’s play as a choreographer and stage movement advisor, I caught myself thinking: We read the text, we say the text. Does the written word always need to be performed through the spoken word when working on a play? Can the body find another apparatus within to articulate the spoken word? Can the secondary tool in conventional theatre become the primary? I should cast some dancers in a play to find out.”
Matija Ferlin

 

The performance is based on the play The Glass Menagerie by Tennessee Williams. Presented by special arrangement with The University of the South, Sewanee, Tennessee, USA

bottom of page