top of page

Saša Božić and Petra Hrašćanec:

LOVE WILL TEAR US APART (CRO)

 

Concept and Choreography: Saša Božić / Petra Hrašćanec

Performed by: Petra Hrašćanec

Music selection: Saša Božić / Petra Hrašćanec

Sound: Damir Šimunović

Costumes: Zdravka Ivandija Kirigin

Producers: Štefica Bartolin, Andrea Remetin

Photo and video: Neven Petrović / Danko Stjepanović

Produced by: de facto

Love will tear us apart, first part of a trilogy dedicated to relationship between contemporary dance and a specific genre of pop music, is a solo created for performer Petra Hrašćanec. The work itself fuses several genres and is somewhere between a rock concert, confession and abstract dance. The question of ownership over the performance at first was positioned within an abstract dance frame dealing only with the body and the politics of observation, extremely expanding into a broader arts and social context. Love in the title relates to love for dance, the act of dance itself, while the work debates the difference between dance and its realization as a social event through the constitution and definition of the performer herself. Performer Petra Hrašćanec executes dance numbers, chosen love songs, while in the intermission we are to learn about seemingly ephemeral details about the origins of this production, weaving a fine net of relationships between powers which define the act of performance. The audience is invited to actively take on the responsibility about the sequences in the hierarchy of the act of performing.

 

Petra Hrašćanec and Saša Božić have been active on the Croatian and European dance and theatre scene for a number of years in various formats and production environments. Their collaborations always insist on the procedural nature of artwork, invention of stage discourses and playing with various performance dispositions.

 

In the field of performing arts, Petra Hrašćanec is active as a dancer, choreographer and pedagogue. The main point of her interest and education is contemporary dance whereas her works are characterised by a specific use of a host of different media to investigate the body and corporeality. Hrašćanec is also an active external member of Francesco Scavetta's WEE COMPANY based in Norway. As a choreographer, Petra Hrašćanec creates either as a member of the artistic organization 21:21 (as one of the art directors) or in collaboration with the partnership organisation de_facto and a host of Croatian institutions (&TD Theatre, The Zagreb Youth Theatre, Pogon Jedinstvo, The Zagreb Dance Centre). Since 2013, Hrašćanec is a lecturer and a mentor leading the programme for contemporary dance technique at the Dance Department of the Academy of Dramatic Art in Zagreb, Croatia.

 

Saša Božić is active in various artistic fields ranging from theatre directing, choreography and creation of dramatic text to organization of promotional cultural actions and strategic planning of culture projects. As a dramaturge, Božić collaborates with renowned choreographers and dancers in Croatia and abroad. Along with a host collaborative projects, Saša Božić accomplished a number of independent dramatic, dance and multimedia projects that are currently part of the repertoire of the main Croatian theatre institutions. Also, Božić successfully and regularly presents his collaborations in European theatre institutions, i.e. Hebbel am Ufer in Berlin, Gessnerallee in Zurich, National Dance Centre in Oslo, Bitef in Belgrade, MESS in Sarajevo, Zuricher Theater spektakel in Zurich, Karantena in Dubrovnik. He also works as an assistant professor at the Acting Department of the Academy of Dramatic Art in Zagreb.

 

The creations of Petra Hrašćanec and Saša Božić are presented at renowned European dance festivals and theaters, such as: Rencontres Choreographiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Paris, UOVO festival in Milano, Dance centre La Jette in Bruxelles, Les Subsistances in Lyon, Theatre de la Bastille in Paris, among others. 

Saša Božić i Petra Hrašćanec:

LOVE WILL TEAR US APART (HR)

 

Koncept i koreografija : Saša Božić / Petra Hrašćanec

Izvedba: Petra Hrašćanec

Izbor glazbe: Saša Božić i Petra Hrašćanec

Zvuk: Damir Šimunović

Kostimi: Zdravka Ivandija Kirigin

Producentica: Štefica Bartolin, Andrea Remetin

Fotografije i video: Neven Petrović / Danko Stjepanović

Produkcija: de facto

Love will tear us apar, prvi dio trilogije o odnosu suvremenog plesa i specifičnog žanra pop-glazbe, solo je kreiran za izvođačicu Petru Hrašćanec. Sam rad žanrovski vrluda između rock-koncerta, ispovjedne forme i apstraktnog plesa. Pitanje vlasništva nad izvedbom isprva stavljeno u apstraktni plesni okvir bavljenja tijelom i politikom pogleda, ekstremno se proširuje u širi umjetnički i socijalni okvir. Ljubav iz naslova prenešena je u ljubav spram plesa, čina plesa samog, dok rad raspravlja razliku između plesa i njegove realizacije kao društvenog događanja kroz konstituciju pojma izvođačice same. Izvođačica Petra Hrašćanec izvodi plesne numere, odabrane ljubavne pjesme, dok u pauzama saznajemo naoko efemerne detalje o nastanku same produkcije, raspličući suptilnu mrežu odnosa moći koja definira čin izvedbe. Gledatelj je pozvan da aktivno preuzme odgovornost u lancu hijerarhije izvođačkog čina. Premijerno izvedena 2011. godine na Tjednu suvremenog plesa, Love will tear us apart jedna je od najizvođenijih hrvatskih plesnih predstava za koju je izvođačica Petra Hrašćanec 2012. nagrađena Nagradom hrvatskog glumišta za najbolju žensku plesnu ulogu.

 

Petra Hrašćanec i Saša Božić već duži niz godina djeluju na hrvatskoj i europskoj plesnoj i kazališnoj sceni i to u različitim formatima i produkcijskim okolišima. Njihove zajedničke radove obilježava inzistiranje na proceduralnoj prirodi radova, invencija scenskih jezika i poigravanje sa različitim dispozitivima izvedbe.

 

Petra Hrašćanec djeluje u polju izvedbenih umjetnosti kao plesačica, koreografkinja i pedagoginja. Primarno polje njezinog interesa i školovanja je suvremeni ples, a njezine radove karakterizira istraživanje tijela kao realiteta izvedbe kroz različite medije. Kao izvođačica, osim u autorskim djelima, djeluje kao vanjska članica WEE COMPANY baziranoj u Norveškoj, koreografa Francesca Scavette. Koreografski svoje radove ostvaruje preko umjetničke organizacije 21:21 (gdje je jedna od umjetničkih voditeljica) ili partnerske organizacije de facto u suradnji sa hrvatskim institucijama (Teatar &TD, Zagrebačko kazalište mladih, Pogon Jedinstvo, Zagrebački plesni centar). Od 2013. kao predavač i mentor vodi kolegij suvremena plesna tehnika na Odsjeku plesa pri Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

Polje djelovanja Saše Božića vrlo je raznorodno i obuhvaća područja od kazališne režije, dramaturgije, koreografije i kreiranja dramskih tekstova do organizacije promotorskih kulturnih akcija i strateškog planiranja kulturnih projekata. Kao dramaturg surađuje sa priznatim koreografima i plesačima u zemlji i inozemstvu . Osim brojnih kolaboracijskih projekata Saša Božić ostvario je i niz samostalnih dramskih, plesnih i multimedijalnih projekata koji su trenutno na repertoaru hrvatskih kazališnih institucija. Svoje projekte uspješno i redovito predstavlja u europskim kazališnim institucijama: Hebbel am Ufer u Berlinu, Gessnerallee u Zurichu, Nacionalni plesni centar u Oslu, Bitef u Beogradu, MESS Sarajevo, Zuricher Theater spektakel u Zurichu, Karanteni u Dubrovniku. Docent je na Katedri scenskog pokreta pri Odsjeku glume Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.

Radovi Petre Hrašćanec i Saše Božića predstavljeni su na renomiranim europskim plesnim festivalima i kazališnim kućama, poput: Rencontres Choreographiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Pariz, UOVO festival u Milanu, Plesnom centru La Jette u Bruxellesu, Les Subsistances u Lyonu, Theatre de la Bastille u Parizu, između ostalih.

 

 

   Supported by

   Uz potporu

bottom of page